The author of this site would like to give special thanks to Richard Terry, Johnny Ranger, Glenn Higgins, Claude Roy, Diane Ward, Cecilia Nieve, Kaori Yamada, Seiji Shibasaki, Kosuke Hamaguchi, Adriana Kotlárikova, Dina Kravchenko, Flavinha Sasaki, and Axel Kuhlmann for their various contributions to this site.